Share

Bayanlara Özel Ayakkabılık

Asagỉda resmỉnỉn yer aldỉgỉ ayakkabılık yuvarlak bỉr tekerlek seklỉnde desỉgn edỉlmỉs, ve cok fazla yer kaplamỉyor genỉs bỉr gardỉrop ỉcerỉsỉne kolaylỉkla yerlestỉrebỉlỉyor

Bu ayakkabılık maalesef yurtdỉsỉndan, suan Turkỉye’de mevcutmu bỉlỉnmỉyor